Protektor

Protektor przeznaczony jest do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, więźby i innych elementów drewnianych zarówno na zewnątrz – narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak też i wewnątrz pomieszczeń. Produkt chroni przed działaniem grzybów domowych i owadów. Zawiera barwnik kontrolny, nie posiada funkcji dekoracyjnej. Polecany jako podkład pod impregnaty dekoracyjne, lakiery oraz lakierobejce.

Opis

Sposób użycia: Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać. Nanosić preparat na drewno poprzez dwukrotne malowanie, kąpiel lub natrysk. Wilgotność drewna powinna wynosić ok. 25%. Po zaimpregnowaniu drewno należy chronić przed dostępem wody przez okres minimum 72 godzin od momentu impregnacji. W przypadku stosowania produktu w pomieszczeniu zamkniętym, przed oddaniem go do użytku, należy je wywietrzyć, aż do utraty zapachu (ok 72 godz).

Zużycie (przy dwukrotnym malowaniu):

  • 800 g impregnatu/m2 powierzchni drewna 2-krotne malowanie, 2 klasa zagrożenia drewno nienarażone na wymywanie,
  • 600 g impregnatu/m2 powierzchni drewna 2-krotne malowanie, 1 klasa zagrożenia drewno nienarażone na wymywanie.

Składowanie i transport: Przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków  spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku. Chronić przed dziećmi.

Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Uwaga: Barwnik może ulec wypłukaniu, nie oznacza to utraty właściwości biobójczych produktu. Narzędzia po pracy umyć wodą z detergentem. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zatrucia lub wystąpienia uczulenia zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej. Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA: Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Dodatkowe informacje

Wydajność:

do 600 – 800g/m²

Pojemność:

1l, 5l

Inne:

Wysoka skuteczność
Szybkie i trwałe działanie
Pełna ochrona drewna
Zabezpiecza drewno przed grzybami i owadami, przedłużając jego żywotność
Polecany przez dekarzy

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close